Сравнение
Авторизоваться
Корзина

ДОГОВІР № _________

с. Софіївська Борщагівка                                                                                                                                                                                        "_____________ 2015 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лоракс" (іменоване надалі – "Постачальник"), що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Синіло Оксани Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю “____________________” (іменоване надалі – "Покупець"), що є платником податку на прибуток на загальних підставах в особі __________________________________ що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали даний договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник бере на себе зобов'язання передавати Покупцеві Обладнання та/або Програмне забезпечення (надалі - Товар), відповідно до положень і умов цього Договору та відповідно до Замовлень на поставку наданих Покупцем.

1.2. Покупець зобов’язується приймати Товар у власність і оплачувати його на умовах даного Договору.

 2. УМОВИ ТА СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Постачальник зобов‘язується поставляти Товар на умовах EXW – склад Поcтачальника, FCA – склад перевізника Покупця або DDP – склад Покупця (згідно міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів «Інкотермс» в редакції 2010 року). Умови поставки кожної окремої партії Товару сторони визначають відповідно до Замовлень Покупця. Сторони мають право додатково узгодити інші умови поставки, що не заборонені діючим законодавством.

2.2. Поставка може здійснюватися окремими партіями на підставі прийнятих Постачальником до виконання Замовлень Покупця.

2.3. Замовлення Покупця повинно бути подано у письмовій формі або електронною поштою попередньо, не менш ніж за 48 годин до поставки Товарів, та повинно містити всю необхідну для виконання поставки інформацію.

2.4. У разі відсутності на складі Постачальника Товару, зазначеного у Замовленні Покупця, Постачальник повинен протягом однієї доби з моменту отримання Замовлення повідомити Покупця усно, письмово (в тому числі електронною поштою) чи іншим зручним способом про неможливість повного або часткового виконання цього Замовлення та/або вказати орієнтовні сроки постачання.

2.5. Покупець повинен прийняти Товар у разі його дострокової поставки.

2.6. Сторони можуть встановити Графік поставок. Постачальник зобов‘язується поставляти Товар у погоджений Сторонами у Замовленні або у Графіку поставок строк. У випадку неможливості виконання поставки Постачальник повинен повідомити про це Покупця не менш ніж за 12 годин до запланованої дати Поставки.

2.7. Право власності на Товар, а також ризик випадкового пошкодження Товару переходить від Постачальника до Покупця з моменту підписання Сторонами оформленої належним чином видаткової накладної на Товар в пункті поставки, або інших відповідних документів, що підтверджують факт постачання (в тому числі товарно-транспортної накладної, письмового підтвердження перевізником доставки Товару Покупцю).

2.8. Зобов‘язання Постачальника з поставки кожної окремої партії Товару вважається виконаним з моменту поставки Покупцю Товару та підписання Сторонами оформленої належним чином накладної.

 3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ТАРА ТА УПАКОВКА

3.1. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим законодавством для даного виду Товару.

3.2. Строк гарантії на Товар складає 12 (дванадцять) місяців, якщо інше не зазначено у видатковій накладній або експлуатаційних документах на Товар. Гарантійний строк починається з дня передачі Товару, згідно з умовами статей 2 та 4 даного Договору.

3.3. Покупець при виявленні недоліків у Товарі, виробником якого є Постачальник, у випадку встановлення на Товар гарантійних строків експлуатації, якщо такі недоліки виникли не з вини Покупця, має право на безкоштовне усунення недоліків, в межах гарантійного строку. Якщо такі недоліки не можуть бути усунені Постачальником, Товар повинен бути замінений на аналогічний Товар належної якості.

3.4. Покупець при виявленні недоліків у Товарі, виробником якого не є Постачальник, якщо такі недоліки виникли не з вини Покупця, у випадку встановлення на Товар гарантійних строків експлуатації, має право на безкоштовне усунення недоліків, шляхом звернення в один з сервісних центрів виробника, вказаних у експлуатаційній документації. Усунення недоліків Товару здійснюється виробником Товару відповідно до  законодавства України або сервісним центром виробника у відповідності з законодавством України.

3.5. Товар передається Покупцю у тарі та (або) упаковці, що забезпечує схоронність Товару за звичайних умов зберігання, вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування. Тара та упаковка повинні відповідати вимогам чинного законодавства України.

3.6. Тара та упаковка одноразового використання поверненню Постачальнику не підлягають. Вартість тари та упаковки одноразового використання входить до ціни Товару, що зазначена у Специфікаціях та/або Рахунках до цього Договору.

3.7. У випадку поставки Товару в тарі та (або) упаковці багаторазового використання Покупець, що отримав Товар, зобов‘язаний звільнити та повернути таку тару/упаковку Постачальнику.

 4. УМОВИ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ

4.1. Здача та приймання Товару за кількістю, комплектністю, якістю та асортиментом здійснюється за участю уповноважених представників Покупця та Постачальника безпосередньо під час передачі Товару. Повноважним представником Постачальника вважається особа, яка видає Товар за накладною. Повноважним представником Покупця вважається особа, яка приймає Товар за накладною та діє згідно з оригіналом довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, встановленого зразка.

4.2. Після підписання накладної уповноваженими представниками обох Сторін претензії за кількістю, зовнішнім виглядом, комплектністю та асортиментом не приймаються.

 5. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ, ЦІНА ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість даного Договору становить загальну вартість Товару, поставленого протягом дії цього Договору, згідно накладних, що є невід’ємною частиною даного Договору.

5.2. Ціни на Товар визначаються на умовах поставки зазначених у статті 2 цього Договору.

5.3. Розрахунки за даним Договором здійснюються у національній валюті України - гривні, в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

5.4. Порядок здійснення розрахунків: Покупець повинен здійснити оплату у розмірі 100% від вартості Товару протягом 5 (п’яти) банківських днів після виставлення Рахунку, підписання Специфікації.

5.5. Умови оплати Товару щодо окремих Замовлень на поставку можуть бути змінені за згодою Сторін та зазначені у кожній Специфікації окремо.

5.6. Днем оплати Товару вважається день надходження коштів на поточний рахунок Постачальника. При перерахуванні коштів за кожну окрему партію Товару, що поставляється згідно цього Договору, у призначенні платежу Покупець повинен зазначити номер та дату рахунку, згідно якого здійснюється оплата за відповідну партію Товару. У випадку вказівки Покупцем у платіжному дорученні іншого призначення платежу зобов’язання Покупця по оплаті поставленого, згідно даного Договору Товару, будуть вважатися невиконаними.

 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку несвоєчасного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором, він зобов’язаний сплатити Покупцеві на його вимогу неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний календарний день затримки від вартості Товару, що не поставлено.

6.2. Якщо затримка згідно з цим Договором виникла з вини обох Сторін, тоді Постачальник несе відповідальність пропорційно до своєї вини, наслідком якої стала подібна затримка.

6.3. У разі прострочення виконання грошових зобов’язань, Покупець на вимогу Постачальника, повинен сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення від несплаченої суми.

6.4. Сплата неустойки не звільняє Постачальника від виконання його обов’язків за цим Договором у повному обсязі.

6.5. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, що передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони прикладуть усі зусилля для того, щоб суперечки за даним Договором вирішувались шляхом переговорів між уповноваженими представниками Сторін.

7.2.  Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства

 8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання якого-небудь з положень даного Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої Сторони, подібних: стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, воєнним діям, цивільним безладдям, втручанню з боку влади, ембарго (далі - форс-мажор), але не обмежуваних ними, на період, що починається з моменту оголошення не виконуючою Стороною про форс-мажор і що закінчується, коли закінчився форс-мажор. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань за цим договором. Якщо форс-мажор триває більш 6 (шести) місяців, то кожна зі Сторін може в односторонньому порядку перервати дію даного Договору.

8.2. Сторона для якої склалася неможливість виконання умов даного Договору через дію обставин непереборної сили (форс-мажору) повинна негайно повідомити у письмовій формі про це іншу сторону, однак не пізніше 10 днів з моменту їх настання.

8.3. Дія таких обставин повинна бути підтверджена ТПП України або організацією, на яку Урядом покладений обов'язок по ліквідації таких обставин. Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

8.4. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення лишає права Сторону посилатися на будь-яку з вищевказаних обставин (форс-мажор), як на обставину, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань по даному Договору.

 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони узгодили, що цей Договір набуває чинності у дату його укладення та залишається чинним до 31 грудня 2015 р. (включно). Якщо на дату закінчення строку дії цього Договору яке-небудь із зобов’язань Сторін залишається невиконаним, воно залишається чинним до моменту його виконання в повному обсязі.

9.2. Сторони мають право за взаємною згодою достроково розірвати цей Договір, підписавши відповідну угоду про припинення дії Договору.

9.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в інших випадках, зазначених у цьому Договорі та/або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.4. У випадку, якщо від будь-якої із Сторін не надійдуть інші пропозиції(заяви) за 30 календарних днів до закінчення дії даного Договору, термін його дії автоматично продовжується на наступний календарний рік, на умовах, які були передбачені даним Договором.

9.5. Сторони зобов’язуються інформувати одна одну у випадку зміни банківських реквізитів, адреси, телефонних номерів, та іншого протягом двох робочих днів з моменту настання таких змін.

9.6. Підписуючи даний Договір уповноважена особа Покупця надає згоду  на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) та знищення у разі необхідності своїх персональних даних Постачальником з метою забезпечення здійснення торгівельної діяльності, діяльності у сфері реклами, реалізації маркетингових досліджень, збору персональних даних у комерційних цілях та обліку операцій клієнтів і контрагентів, або їх уповноважених працівників, відповідно до укладених договорів, Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про інвестиційну діяльність», Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідних підзаконних нормативних актів. Окрім того уповноважена особа Покупця надає згоду на використання своїх персональних даних працівниками Постачальника при здійсненні ними своїх професійних чи службових обов’язків,  обробку своїх даних іншими суб’єктами відносин, а також на передачу своїх персональних даних третім особам в межах Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки.

9.7.  Для здійснення вищезазначеної мети уповноважена особа Покупця надає Постачальнику інформацію про своє П. І. Б., посаду, робочий та мобільний номер телефону, електронну адресу, інші відомості.

9.8. Також, підписуючи даний Договір, уповноважена особа Покупця підтверджує, що ознайомлена та їй роз’яснені права суб’єкта персональних даних передбачені ст.8  Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI.

9.9. Сторони домовилися використовувати факсимільний підпис (факсиміле) при підписанні первинних документів, що складаються на виконання Договору.

Зразки власноручних підписів осіб, уповноважених підписувати первинні документи:

Від Покупця:

___________________ (П. І. Б., посада)

Від Виконавця:

___________________ (Синіло Оксана Миколаївна, директор)

9.10.       У випадках, що не врегульовані даним договором Сторони керуються чинним законодавством України

9.11.       Даний Договір складено в двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.12.       Цей Договір підписано уповноваженими представниками у місці і в дату, що зазначена вище.

10. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лоракс»

Адреса: 08131, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, вул.Амосова, 22, оф.120

Тел.: (044) 227-08-07

ІПН 395749410134

ЄДРПОУ 39574943

Свідоцтво ПДВ 200206794

Рахунок: 26000052634159 у ПАТ КБ "Приватбанк"

МФО 320649

Директор ____________________/Синіло О.М./Загрузить договор...